Správní rada společnosti Stavební podnik Praha a.s., se sídlem: Svatoslavova 8, 140 00 Praha 4, IČO:  45274509, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B 1571, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21.srpna 2024 v 10:30 v sídle společnosti.

 

Pořad valné hromady:

 

  1. Zahájení

 

  1. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrženého předsedu valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění: Valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu, pověřenou sčítáním hlasů.

 

  1. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.

 

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti Stavební podnik Praha a.s., Svatoslavova 355/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B 1571 snižuje současný základní kapitál společnosti ve výši 53.168.000,- Kč, který je představován 53.168 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na každou akcii o částku 31.900.800.- Kč (slovy třicet jedna milionů devět set tisíc osm set korun českých) na hodnotu 21.267.200,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát sedm tisíc dvě stě korun českých) . Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z 1000,- Kč na 400,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 31.900.800.- Kč (slovy třicet jedna milionů devět set tisíc osm set korun českých) bude převedena na účet ostatní kapitálové fondy.

 

Zdůvodnění: Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnosti tak vysoký základní kapitál, a dále optimalizace struktury vlastního kapitálu, kdy dojde k přesunu vlastních zdrojů společnosti ze základního kapitálu do ostatních kapitálových fondů. Účelem snížení základního kapitálu je tedy snížení výše zapsaného základního kapitálu uvedené v obchodním rejstříku s následným převodem prostředků do kapitálových fondů společnosti. Navrhovaným snížením základního kapitálu nedojde k poklesu základního kapitálu pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích ani nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů.

 

 

Pozvánka je zároveň nejpozději ode dne 19. července 2024 zveřejněna na  web stránce společnosti www.stapo.eu.

 

 

V Praze, dne 6.července 2024

 

 

 

Stavební podnik Praha a.s.

Ing. arch. Natalie Horváthová

Členka správní rady

Vyhledávání

Kontakt

Stavební podnik Praha a.s. Svatoslavova 8
Praha 4
14000